اگر ناراحتی قلبی دارید نبینید، نخوانید!

از آن بغض‌های سربی بزرگ آمده است سر راه گلویم نشسته از وقتی مستند ضجه را دیدم. از صبح توی گوشم می‌پیچد: "خدا برات خوش کنه، خیلی دلم تنگه". قلبم مچاله شده است و غم دارد می‌بلعدم و کاری از دستم ساخته نیست. بروم. بروم به مامان زنگ بزنم. بخواهم با صدایش بغل‌م کند. بگویم دنیا بایستد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ابر

سلام منم خیلی اینطوری بغل از طرف مامانم میخوام بهتر منم برم کار تو رو بکنم.