یک ماه گذشته

سه درد آمد بجانم هرسه یک بار
غریبی و اسیری و غم ای یار
غریبی و اسیری چاره داره
غم یار و غم یار و غم یار

- باباطاهر

/ 1 نظر / 7 بازدید